Maica Domnului este ocrotitoarea Centrului Maternal „În braţele mamei”

Naşterea Maicii Domnului e o sărbătoare specială pentru Centrul Maternal „În braţele mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”. În această zi  este sărbătorit  hramul, iar cu această ocazie  sunt organizate  câteva evenimente speciale.

În prima parte a zilei a avut loc o masă rotundă cu participarea reprezentanţilor din instituţiile partenere (ONG-uri şi structuri de stat), în cadrul căreia au fost discutate subiecte ce ţin de eficientizarea intervenţiilor comune, dificultăţile întâlnite pe parcursul activităţii, instrumentele de lucru utilizate. Pentru că recent Centrul a împlinit un an de activitate, Mihalea Belei (coordonatorul proiectului) a prezentat rezultatele obţinute în această perioadă, programul de lucru, precum şi importanţa colaborării dintre organizaţii pentru soluţionarea cazurilor beneficiarilor. „Deşi la baza activităţii Centrului se află Regulamentul de funcţionare, în toate deciziile pe care le luăm punem în prim plan bunăstarea copilului. Nu putem învinui mamele de un anumit comportament, pentru că, la rândul lor, nu au avut un model de familie, de aceea, împreună cu echipa, le învăţăm să-şi îngrijească corect copiii, să-şi gestioneze eficient resursele şi le formăm abilităţi pentru a trăi independent.  Un rol deosebit  în lucrul cu mamele şi familia lărgită îi revine preotului, care este membru al echipei multidisciplinare, stabileşte o relaţie aparte cu beneficiarii şi reuşeşte să observe şi să se implice în soluţionarea unor subiecte delicate legate de acceptarea copilului, comportament, relaţionare” – a menţionat Mihalea Belei.

Angela Ganea  (Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului), referindu-se la impactul centrelor maternale, a ţinut  să sublinieze necesitatea unor întâlniri periodice între specialiştii din aceste structuri. În acelaşi context, consideră că e foarte important  ca responsabilităţile pentru fiecare caz preluat  din teritoriu să fie asumate deopotrivă atât de  instituţiile sociale din Chişinău, cât şi de administraţiile publice locale.

La prânz, în incinta Centrului Maternal au venit  fostele beneficiare ale proiectului. Acestea au adus daruri şi au dat sfaturi  actualelor  beneficiare: le-au îndemnat să fie curajoase şi ascultătoare.  Evenimentul urmează să devină o tradiţie: în fiecare an, pe data de 21 septembrie, uşile Centrului vor fi deschise pentru toate beneficiarele proiectului.

Şi micuţii din Centru au avut o surpriză plăcută: tot astăzi, în curtea Centrului Maternal a fost inaugurat  terenul de joacă pentru copii.

Centrul Maternal „În braţele mamei” a fost inaugurat în septembrie 2011 şi are o capacitate de cazare pentru 10 cupluri mamă-copil. Acesta este parte a proiectului cu acelaşi nume şi are drept scop asigurarea dreptului copilului de a creşte în familie. Beneficiarii Centrului sunt cuplurile mamă -copil, aflate în dificultate (mame cu nou-născuţi, constrânse să recurgă la abandon, mame solitare;  minore; victime ale traficului de fiinţe umane; mame provenite din familii cu venituri mici şi/sau marginalizate; gravide în ultimul trimestru de sarcină (38 de săptămâni). Aici li se acordă asistenţă rezidenţială (cazare pentru o perioadă de maximum un an), asistenţă materială, spirituală, psihologică şi psiho-socială.  

Această prezentare necesită JavaScript.

La Madre di Dio è la protettrice del Centro Maternale “In braccio alla mamma”

La nascita della Madre di Dio è una festa speciale per il Centro Maternale “In braccio alla mamma” della Missione Sociale Diaconia. In questo giorno si festeggia l’anniversario e in questa occasione sono organizzati degli eventi speciali.

Nella prima parte della giornata ha avuto luogo una tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni partner (ONG e strutture di stato) durante la quale sono stati discussi temi come l’efficienza degli interventi comuni, le difficoltà incontrate durante le attività e gli strumenti di lavoro usati. Poiché di recente il Centro ha compiuto un anno di attività, Mihaela Belei (la coordinatrice del progetto) ha presentato i risultati ottenuti in questo periodo, il programma di lavoro, come anche l’importanza della collaborazione tra le organizzazioni per la soluzione dei casi dei beneficiari. “Anche se alla base delle attività del Centro c’è il Regolamento, in tutte le decisioni, mettiamo in primo piano il benessere dei bambini. Non possiamo incolpare le mamme di un particolare comportamento perché a loro volto non hanno avuto un modello di famiglia, per questo, insieme al gruppo di lavoro,  insegniamo loro a prendersi cura correttamente del bambino, a gestire in modo efficiente le risorse e a formare le abilità per una vita indipendente. Un ruolo speciale nel lavoro con le mamme e con la famiglia allargata lo ricopre il prete che è un membro dell’équipe multidisciplinare, stabilisce una relazione speciale con le beneficiarie e riesce ad osservare e a partecipare alla soluzione di alcuni temi delicati legati all’accettazione del bambino, al comportamento, alle relazioni” ha menzionato Mihalea Belei.
Angela Ganea  (Direzione Municipale per la Protezione dei Diritti dei Bambini), riferendosi all’impatto del centro maternale ha voluto sottolineare la necessità di un incontro periodico tra specialisti di queste strutture. In questo contesto considera che è molto importabte che le responsabilità per ogni caso oltre che del territorio sia assunta al contempo dalle istituzioni sociali di Chişinău e dalle amministrazioni pubbliche locali.
A pranzo, all’interno del Centro Maternale sono venute le ex-beneficiarie del progetto. Hanno portato regali e hanno dato consigli alle beneficiarie attuali: le hanno esortate a essere coraggiose e ad ascoltare.
L’evento diventerà una tradizione: in ogni anno, il 21 settembre, le porte del Centro saranno aperte a tutte le beneficiarie del progetto. Anche i piccolini del Centro hanno avuto una piacevole sorpresa: proprio oggi, nel cortile del Centro Maternale, è stato inaugurato il terreno di gioco per i bambini.

Il Centro Maternale “In braccio alla mamma” è stato inaugurato nel settembre 2011 e può ospitare 10 coppie mamme-bambino. Questo è parte del progetto con lo stesso nome e ha lo scopo di assicurare il diritto del bambino di crescere in famiglia. I beneficiari del Centro sono la coppia mamma-bambino che si trovano in difficoltà (mamme con neonati costrette a ricorrere all’abbandono,  mamme sole; minori; vittime del traffico di esseri umani; mamme proveniente da una famiglia con redditi piccoli e/o marginalizzate; donne nell’ultimo trimestre di gravidanza (38 settimane). Qui si offre loro un’assistenza residenziale per un periodo di massimo un anno, assistenza materiale, spirituale, psicologico e psico-sociale.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Evenimente. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s